อบรม iso มีเนื้อหาการบรรยายแบบไหน และประยุกต์ใช้ได้อย่างไร

อบรม iso

บทความนี้เราจะพูดถึงการอบรม iso 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ จัดขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศ International Organization for Standardization ซึ่งได้มีอัพเดทเวอร์ชันล่าสุดมาเป็น iso 9001 : 2015 ทั้งนี้เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ มุ่งให้องค์สามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างยั่งยืน แนวคิดมาจากการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลก ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นกกว่าแต่ก่อน ทำให้การส่งมอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นเน้นที่คุณภาพ ซึ่งสำคัญกว่าเดิม เพื่อความอยู่รอดและประสบความสำเร็จในระยะยาว การที่องค์กรผ่านการรับรองมาตรฐาน iso 9001 : 2015 ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อได้

การอบรม iso 9001 : 2015 มีวัตถุประสงค์อย่างไร

1.เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม ได้ทราบเกี่ยวกับระบบคุณภาพ iso 9001 : 2015

2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน iso 9001 : 2015

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน iso 9001 : 2015 ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการเตรียมความพร้อมกับการตรวจตามระบบ iso 9001 : 2015

อบรม iso 9001 : 2015 เหมาะกับใคร

การอบรม iso 9001 : 2015 เหมาะกับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ ตลอดจนพนักงานหรือผู้ที่สนใจ เป็นหลักสูตรที่ใครๆ ก็สามารถเข้ารับการอบรมได้เพราะเล็งเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการทำงาน

เนื้อหาการบรรยาย

สำหรับเนื้อหาการบรรยาย โดยทั่วไปจะมีดังต่อไปนี้

1.บรรยายภาพรวมของมาตรฐาน iso 9001 และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเวอร์ชัน 2015

2.บรรยายเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ iso 9001 : 2015

3.บรรยายเกี่ยวกับคุณภาพของฝ่ายบริหาร iso 9001 : 2015

4.บรรยายเกี่ยวกับรายละเอียดข้อกำหนด iso 9001 : 2008

5.บรรยายเกี่ยวกับกระบวนการที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ iso 9001 : 2015

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ iso 9001 : 2015

  • ใช้จัดการกับความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและเหมาะสม
  • ใช้เพื่อวัดผลความสำเร็จ
  • เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  • ใช้เป็นมาตรฐานในการทำงาน
  • ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์อย่างต่อเนื่อง

สำหรับรูปแบบการอบรม iso 9001 : 2015 ส่วนใหญ่แล้สจะเน้นการเรียนการสอนแบบ Participation เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้มีส่วนร่วม เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ไม่ใช่การบรรยายน่าเบื่อ นอกจากนั้นการอบรมที่ดีควรเน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ง่ายต่อการเข้าใจ เนื้อหาใกล้ตัวที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง และควรมีการจัดทำ Workshop เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง จนนำไปสู่ความเข้าใจอย่างแท้จริง การอบรมต้องอบมโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาตรฐาน iso 9001 : 2015 โดยตรง สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ